Świadectwa jakości handlowej

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 12:13
przez: Andrzej Giżyński

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na pisemny wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Polega ona na sprawdzeniu, czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. Przez zapis "deklarowane przez producenta" rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej.

Artykuły rolno – spożywcze przeznaczone do wywozu poza polski obszar celny mogą nie spełniać wymagań jakości handlowej określonych w ustawie, o ile spełniają wymagania kraju importera.

Przedsiębiorca przedkładający wniosek o ocenę jakości handlowej powinien:

  1. przedstawić towar do oceny jakości handlowej w ilości zgodnej z wnioskiem, w miejscu umożliwiającym jej przeprowadzenie, w szczególności: zabezpieczając możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora,
  2. wykonać czynności przygotowawcze niezbędne do dokonania oceny jakości handlowej,
  3. przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość towaru,
  4. udzielić pomocy niezbędnej do dokonania oceny jakości handlowej,
  5. przed wydaniem świadectwa jakości wnieść stosowne opłaty zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

W celu dokonania oceny mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne.
Badania laboratoryjne związane z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych są przeprowadzane są w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w danym zakresie laboratoria.

Po dokonaniu oceny Wojewódzki Inspektor wydaje świadectwo jakości handlowej. Wzór świadectwa określa rozporządzenie MRiRW z dnia 18.12.2002 r. (Dz. U. Nr 230. poz. 1932).

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań i wystawienie świadectwa pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

Ww. opłaty należy wnieść przed wydaniem świadectwa jakości przelewem na konto WIJHARS w Olsztynie: NBP O/Okr. Olsztyn 76101013970036102231000000 lub gotówką w dniu wydania świadectwa jakości.

Producent lub wprowadzający do obrotu wraz ze złożeniem wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych winien przedłożyć potwierdzenie przelewu opłaty na konto WIJHARS w Olsztynie lub zadeklarować uiszczenie opłaty gotówką w dniu wydania świadectwa.