Statut

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2020-09-23 14:59
przez: Andrzej Giżyński

STATUT

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

§ 1

 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie jest jednostką organizacyjną rządowej administracji zespolonej podległą Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, który nią kieruje, koordynuje i kontroluje jej działalność, zapewnia warunki do skutecznego działania oraz ponosi odpowiedzialność związaną z jej funkcjonowaniem.
 2. Centralnym organem administracji rządowej, koordynującym i nadzorującym działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w zakresie spraw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

§ 2
Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Głównym Inspektorze – należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 2. Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
 3. Wojewódzkim Inspektorze – należy przez to rozumieć Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 4. Wojewódzkim Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

§ 3
Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.);
 3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. Statutu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
 5. niniejszego Statutu;
 6. regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 4
Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Olsztyn, a obszarem działania województwo warmińsko-mazurskie.

§ 5
Wojewódzki Inspektorat realizuje zadania w szczególności w zakresie:

 1. nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych,
 2. kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 3. nadzoru nad klasyfikacją tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP;
 4. czynności sprawdzających w ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną;
 5. kontroli prawidłowości przekazywania danych rynkowych;
 6. przeprowadzania kontroli ex-post prawidłowości transakcji dokonanych przez przedsiębiorców i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych i działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 7. zwalniania podmiotów z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego bezpośrednio z miejsca produkcji;
 8. kontroli produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub będących gwarantowaną tradycyjną specjalnością ze specyfikacją;
 9. kontroli związanych z produkcją wina gronowego z upraw własnych;
 10. kontroli znakowania mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy;
 11. wydawania świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich;
 12. wydawania świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 13. kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 14. kontroli jakości handlowej paszy przeznaczonej dla zwierząt domowych z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt;
 15. współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi Wspólną Politykę Rolną;
 16. wykonywania innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

§ 6

 1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor, wykonując jednocześnie zadania przypisane dyrektorowi generalnemu urzędu.
 2. Wojewódzki Inspektor w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektora może wydawać zarządzenia.

§ 7

 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. wydziały;
  2. oddział w Ełku.
 2. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu mogą wchodzić sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

§ 8
Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu zatwierdzony przez Wojewodę.

§ 9
Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

 

Obowiązujący Statut Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych został nadany Zarządzeniem nr 184 z dnia 13 lipca 2020 r. przez Pana Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.