Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019

opublikowano dn. 2020-04-30 09:26
przez: Andrzej Giżyński

Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie1)

za rok 2019

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2019

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu4) Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu5)
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zapewnienie, aby wprowadzane do obrotu artykuły rolno – spożywcze na rynku wewnętrznym oraz w obrocie z krajami trzecimi spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej, określone w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dodatkowe wymagania, jeśli zostały zadeklarowane przez producenta Odsetek liczby uchylonych i umorzonych decyzji przez Głównego Inspektora (z wyłączeniem decyzji uchylonych na podstawie art.. 40a ust. 5custawy o jhars) w stosunku do liczby wydanych decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora na dzień 31 grudnia nie więcej niż 5% 0,0% Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji
Odsetek liczby zaleceń pokontrolnych wykonanych w całości w terminie w odniesieniu do liczby wszystkich zaleceń pokontrolnych, które powinny być zrealizowane w danym roku kontrolnym co najmniej 100%
(46/46)
100%
(42/42)
Odsetek liczby skontrolowanych podmiotów (z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw) w stosunku do liczby podmiotów ujętych w Programach kontroli 100% 100%
Odsetek liczby pobranych (z uwzględnieniem odstępstw) w stosunku do liczby próbek ujętych w Programach kontroli 100% 81,49%
2 Terminowe i zasadne decyzje w sprawie odstępstw od zasad rolnictwa ekologicznego Liczba terminowo rozpatrzonych wniosków o wydanie zgody na odstępstwo od zasad rolnictwa ekologicznego / ogólna liczba złożonych wniosków 100% 100% Rozpatrywanie wniosków o odstępstwa w rolnictwie ekologicznym Rozpatrywanie wniosków o odstępstwa w rolnictwie ekologicznym
Liczba decyzji uchylonych przez Głównego Inspektora ogólna liczba złożonych odwołań od decyzji wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora 0% 66,6%
3 Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez nabór odpowiednich kandydatów, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników , którzy zapewniają pełną realizację zadań Inspekcji Średnia z oceny skuteczności przeprowadzonych szkoleń Co najmniej 70% pozytywna lub wysoka 94,6% Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi
liczba szkoleń zrealizowanych/liczba szkoleń zaplanowanych Co najmniej 70% 100%
Liczba pracowników objętych szkoleniem/średniorocznej liczba pracowników Co najmniej 80% 87,36%
Poziom fluktuacji kadr –liczba osób, które odeszły z pracy z wyłączeniem przejścia na emeryturę w stosunku do całkowitej liczby zatrudnienia na koniec roku Co najwyżej 15% 4,59%
Liczba negatywnych ocen członków korpusu służby cywilnej (pierwszych i okresowych)/ liczba wszystkich ocen przeprowadzonych w danym roku 0% 0%
4 Zapewnienie prawidłowego zaplanowania dochodów i wydatków, oraz racjonalne wykorzystanie zaplanowanych środków w Budżecie Inspektoratu Stosunek wydatków zrealizowanych do zaplanowanych w % Planowana wartość – 100% 99,93% Opracowanie planu finansowego budżetu i jego realizacja w budżecie zadaniowym 6.05.04.03 Opracowanie planu finansowego budżetu i jego realizacja w budżecie zadaniowym 6.05.04.03
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.
5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2019 r.

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Planowane podzadania budżetowe służące realizacji celu4) Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu5)
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji Liczba spraw, w których utworzono rozstrzygnięcia Prezesa UOKIK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 06.05 - Ochrona konkurencji i konsumentów 06.05 - Ochrona konkurencji i konsumentów
Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułów rolno-spożywczych Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych (%) 100%
(46/46)
100%
(42/42)
06.05.04 Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 06.05.04 - Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Realizacja zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą Procentowy udział ilości kontroli zrealizowanych do ilości kontroli zaplanowanych 100%
(850/850)
83,5%
(710/850)
06.05.04.03 - Kontrole i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i obrocie z zagranicą 06.05.04.03 - Kontrole i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i obrocie z zagranicą

Miernik, zadania „Ochrona konkurencji i konsumentów” mającego na celu zapewnienie przestrzegania praw konsumentów, nie dotyczy zadań realizowanych przez WIJHARS w Olsztynie 2019 r.

Miernik, podzadania „Realizacja zadań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych” mający na celu zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych poprzez ocenę i poprawę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułów rolno–spożywczych o nazwie „Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych” pokazuje skalę działalności i oddziaływania tutejszego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poprzez realizację ustawowych zadań w tym ocenę i poprawę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót dla zapewnienia właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dla w/w miernika preferowany jest stabilny trend wartości obrazujący wykonanie wszystkich wydanych zaleceń pokontrolnych, co świadczy o usunięciu wszystkich stwierdzonych w kontrolach nieprawidłowości i całkowitej poprawie jakości handlowej kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych.

Rzeczywiste wykonanie przez WIJHARS w Olsztynie wartości w/w miernika w 2019 r. osiągnęło poziom 100 % w stosunku do zaplanowanej na 2019 r. wartości 100%. Osiągniecie oczekiwanej wartości miernika świadczy o tym, że działalność i oddziaływanie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie poprzez realizację ustawowych zadań doprowadziło do poprawy jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i ich zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót.

Miernik, działania „Kontrole i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych” mającego na celu zapewnienie realizacji zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno–spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą o nazwie „Procentowy udział ilości kontroli zrealizowanych do ilości kontroli zaplanowanych” pokazuje rzeczywistą skalę zrealizowania zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą w stosunku do wykonania zamierzonych zadań. Dla w/w miernika preferowany jest stabilny trend wartości, który świadczy o wykonaniu planowym wszystkich zamierzonych zadań ustawowych przez WIJHARS w Olsztynie.

Rzeczywiste wykonanie przez WIJHARS w Olsztynie wartości w/w miernika w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. osiągnęło poziom 83,5% w stosunku do zaplanowanej na 2019 r. wartości 100 %. Uzyskany niższy poziom przedmiotowego miernika spowodowany był czynnikami niezależnymi od Organu IJHARS tzn. znacznie mniejszym od spodziewanego napływem wniosków o przeprowadzenie czynności kontrolno-oceniających od podmiotów zainteresowanych. Tut. Inspektorat zrealizował w porównaniu do roku ubiegłego znacznie mniej kontroli jakości handlowej artykułów rolno spożywczych w obrocie z zagranicą. Zmniejszeniu o 12,21 pp. uległa liczba kontroli artykułów rolno spożywczych importowanych z krajów trzecich, z kolei liczba ocen jakości handlowej świeżych owoców i warzyw eksportowanych do krajów trzecich zmniejszyła się o 83%. Podobną tendencję stwierdzono w przypadku ocen jakości handlowej realizowanych na rynku krajowym na wniosek podmiotów zainteresowanych których liczba uległa zmniejszeniu o 70%. Na zmniejszenie się liczby kontroli realizowanych w 2019 r. miało również wpływ zakończenie się działań związanych ze wsparciem niektórych producentów owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej oraz zmniejszenie się o 10,42 pp. liczb kontroli planowych realizowanych zgodnie z rocznym ramowym programem kontroli opracowywanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Powodem takiego stanu rzeczy jest brak możliwości jednoznacznego oszacowania liczby kontroli jaka zostanie przeprowadzona w danym roku rozliczeniowym z uwagi na fakt, iż oprócz realizacji kontroli planowych w konkretnie przewidzianej ilości pozostałe kontrole wykonywane są na wniosek przedsiębiorców i według potrzeb producentów rolnych, których ilość jest wynikowa.

17.04.2020
(data)
  Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Olsztynie
Ryszard Piórkowski
(podpis ministra/kierownika jednostki)