Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r.

opublikowano dn. 2021-05-11 10:58
przez: Andrzej Giżyński

Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe 1 111 291,07 1 109 269,31 A. Fundusze 1 027 480,26 997 625,34
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 2 786 132,94 3 239 563,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 111 291,07 1 109 269,31 II. Wynik finansowy netto (+,-) -1 758 652,68 -2 241 937,91
1. Środki trwałe 1 111 291,07 1 109 269,31 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00
1.1. Grunty 40 000,00 40 000,00 2. Strata netto (-) -1 758 652,68 -2 241 937,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 994 232,11 957 992,47 IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 8 131,96 7 179,26 B. Fundusze placówek 0,00 0,00
1.4. Środki transportu 66 902,20 103 930,82 C. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe 2 024,80 166,76 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 170,80 137 854,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe 106 170,80 137 854,53
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 136,59 12 305,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00
1. Akcje i udziały 0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 14 408,01 18 820,54
2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 76 738,21 98 874,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 22 359,99 26 210,56 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
I. Zapasy 13 354,74 10 181,89 8. Fundusze specjalne 4 887,99 7 854,92
1. Materiały 13 354,74 10 181,89 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 887,99 7 854,92
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 7 567,26 13 693,75      
1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00      
2. Należności od budżetów 0,00 0,00      
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00      
4. Pozostałe należności 7 567,26 13 693,75      
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00      
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 437,99 2 334,92      
1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00      
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 437,99 2 334,92      
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00      
4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00      
5. Akcje lub udziały 0,00 0,00      
6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00      
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00      
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00      
Suma aktywów 1 133 651,06 1 135 479,87 Suma pasywów 1 133 651,06 1 135 479,87

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

13-04-2021 12:18:40

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

14-04-2021 08:27:26

Rachunek zysków i strat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

  Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 85 530,11 67 100,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 85 530,11 67 100,25
B. Koszty działalności operacyjnej 1 855 969,07 2 326 436,49
I. Amortyzacja 58 739,20 63 202,26
II. Zużycie materiałów i energii 147 453,52 145 223,75
III. Usługi obce 156 314,68 228 222,21
IV. Podatki i opłaty 13 890,15 14 568,98
V. Wynagrodzenia 1 180 859,43 1 509 300,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 270 025,11 339 536,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 28 686,98 26 382,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 0,00 0,00
X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -1 770 438,96 -2 259 336,24
D. Pozostałe przychody operacyjne 11 967,21 21 063,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 11 967,21 21 063,13
E. Pozostałe koszty operacyjne 469,61 4 111,26
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne 469,61 4 111,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 758 941,36 -2 242 384,37
G. Przychody finansowe 721,98 1 168,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
II. Odsetki 721,98 1 168,71
III. Inne 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 433,30 722,25
I. Odsetki 433,30 722,25
II. Inne 0,00 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -1 758 652,68 -2 241 937,91
J. Podatek dochodowy 0,00 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -1 758 652,68 -2 241 937,91

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

13-04-2021 12:19:28

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

14-04-2021 08:30:56

Zestawienie zmian w funduszu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2020 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

  Stan na początek roku Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 2 721 362,86 2 786 132,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 1 899 845,80 2 355 370,67
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1 843 015,30 2 294 190,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00
1.4. Środki na inwestycje 56 830,50 61 180,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
1.10. Inne zwiększenia 0,00 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 835 075,72 1 901 940,36
2.1. Strata za rok ubiegły 1 683 554,42 1 758 652,68
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 94 690,80 82 107,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje 56 830,50 61 180,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 2 786 132,94 3 239 563,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -1 758 652,68 -2 241 937,91
1. zysk netto (+) 0,00 0,00
2. strata netto (-) -1 758 652,68 -2 241 937,91
3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00
IV. Fundusz (II+,-III) 1 027 480,26 997 625,34

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

13-04-2021 12:21:29

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

14-04-2021 08:33:53

Informacja dodatkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2020 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lp. Etykieta Wartość
1    
1.1 Nazwa jednostki Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
1.2 Siedziba jednostki Olsztyn
1.3 Adres jednostki Szarych Szeregów 7 10-079 Olsztyn
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych
2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020
3 Agregat? (Tak / Nie) Nie
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku, za okres całego roku. Należności aktualizuje się ze względu na okres zalegania ze spłatą na dzień 31 grudnia: odpis 25% w przypadku nieuregulowania należności od 61 dnia do 180 dni; odpis 50% w przypadku nieuregulowania należności od 181 dnia do 365 dni; odpis 100% w przypadku nieuregulowania należności powyżej 365 dni.
4.1 Metoda amortyzacji
Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis
2 metoda liniowa według stawek określonych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
4 środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty nie dotyczy
4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis
1 wyceniane wg cen nabycia nie dotyczy
9 zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu nie dotyczy
12 ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo nie dotyczy
5. Inne informacje
Kod Informacja Dodatkowy opis
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
Rodzaj Zwiększenia
Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Nabycia Przemieszczenia wewnętrzne Inne Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
    (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Wartości niematerialne i prawne 12 897,00 0,00 4 570,02 0,00 0,00 4 570,02
1 Środki trwałe 2 281 223,00 0,00 101 052,36 57 291,80 65 900,00 224 244,16
1.1 Grunty 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 449 585,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 138 039,00 0,00 26 368,50 57 291,80 0,99 83 660,30
1.4 Środki transportu 405 170,01 0,00 61 180,50 0,00 65 900,00 127 080,50
1.5 Inne środki trwałe 248 428,56 0,00 13 503,36 0,00 0,00 13 503,36
2 Środki trwałe placówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)
Rodzaj Zmniejszenia Ogółem
Lp. Wyszczególnienie Aktualizacja Rozchód (np. likwidacja,sprzedaż) Przemieszczenia wewnętrzne Inne Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
    (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 467,02
1 Środki trwałe 0,00 122 890,01 57 291,80 0,00 180 181,81 2 325 285,35
1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 585,43
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 699,30
1.4 Środki transportu 0,00 122 890,01 0,00 0,00 122 890,01 409 360,50
1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00 57 291,80 0,00 57 291,80 204 640,12
2 Środki trwałe placówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto
Lp.

Wyszczegól nienie

Stan umorzenia na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) Stan na początek roku obrotowego (2-14) Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
    (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
I Wartości niematerialne i prawne 12 897,00 0,00 4 570,02 0,00 0,00 17 467,02 0,00 0,00
1 Środki trwałe 1 169 931,93 0,00 168 974,12 57 291,80 180 181,81 1 216 016,04 1 111 291,07 1 109 269,31
1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 455 353,32 0,00 36 239,64 0,00 0,00 491 592,96 994 232,11 957 992,47
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 129 907,04 0,00 27 321,20 57 291,80 0,00 214 520,04 8 131,96 7 179,26
1.4 Środki transportu 338 267,81 0,00 90 051,88 0,00 122 890,01 305 429,68 66 902,20 103 930,82
1.5 Inne środki trwałe 246 403,76 0,00 15 361,40 0,00 57 291,80 204 473,36 2 024,80 166,76
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) Wartość rynkowa Dodatkowe informacje
1.1 Grunty 0,00 0,00 nie dotyczy
1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 nie dotyczy
1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 nie dotyczy
1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy
1.4 Środki transportu 0,00 0,00 nie dotyczy
1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy
1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00 nie dotyczy
1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00 nie dotyczy
1.3. Długoterminowe aktywa
Lp. Długoterminowe aktywa Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych Dodatkowe informacje
1 niefinansowe 0,00 nie dotyczy
2 finansowe 0,00 nie dotyczy
1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
1 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0,00 nie dotyczy
1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
Lp. Wyszczególnienie Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Dodatkowe informacje
1 Grunty 0,00 nie dotyczy
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 nie dotyczy
3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 nie dotyczy
4 Środki transportu 0,00 nie dotyczy
5 Inne środki trwałe 0,00 nie dotyczy
1.6. Papiery wartościowe
Lp. Papiery wartościowe Liczba posiadanych papierów wartościowych Wartość posiadanych papierów wartościowych Dodatkowe informacje
1 Akcje i udziały 0,00 0,00 nie dotyczy
2 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 nie dotyczy
3 Inne 0,00 0,00 nie dotyczy
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Lp. Należności Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku obrotowego
1 Należności krótkoterminowe 9 231,40 7 273,22 0,00 806,27 15 698,35
2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Łączna kwota: 9 231,40 7 273,22 0,00 806,27 15 698,35
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Lp. Rezerwy według celu utworzenia Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku obrotowego Dodatkowe informacje
1 Rezerwy na postępowania sądowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
3 Łączna kwota: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacje
a powyżej 1 roku do 3 lat 0,00 nie dotyczy
b powyżej 3 do 5 lat 0,00 nie dotyczy
c powyżej 5 lat 0,00 nie dotyczy
  Łączna kwota: 0,00  
1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny
Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje
1 z tytułu leasingu finansowego 0,00 nie dotyczy
2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00 nie dotyczy
1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje
Lp. Forma zabezpieczenia zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje
1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
3 Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
5 Przewłaszczenie na zabezpieczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
6 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 nie dotyczy
8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Lp. Rodzaj zobowiązania warunkowego Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki Kwota
1 Nieuznane roszczenia wierzycieli nie dotyczy 0,00
2 Udzielone gwarancje i poręczenia nie dotyczy 0,00
3 Inne nie dotyczy 0,00
4 Łączna kwota   0,00
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Kod Czynne RMK Kwota
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe
Lp. Rozliczenia międzyokresowe Informacje dodatkowe Kwota
13.2 Czynne RMK - Inne nie dotyczy 0,00
13.3 Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie) nie dotyczy 0,00
13.4 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów nie dotyczy 0,00
13.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych nie dotyczy 0,00
13.6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne nie dotyczy 0,00
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
1 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 0,00 nie dotyczy
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje
1 Odprawy emerytalne i rentowe 23 408,22  
2 Nagrody jubileuszowe 12 207,84  
3 Inne 52 779,96 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, świadczenia wynikające z przepisów BHP.
4 Kwota razem 88 396,02  
1.16. Inne informacje
Lp. Opis Dodatkowe informacje
1.16 Inne informacje nie dotyczy
2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Lp. Wyszczególnienie Kwota
1 Materiały 0,00
2 Półprodukty i produkty w toku 0,00
3 Produkty gotowe 0,00
4 Towary 0,00
5 Kwota razem 0,00
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Lp. Wyszczególnienie Kwota
1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 61 180,50
2 W tym - odsetki 0,00
3 W tym - różnice kursowe 0,00
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota
1 Przychody - o nadzwyczajnej wartości nie dotyczy 0,00
2 Przychody - które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy 0,00
3 Koszty - o nadzwyczajnej wartości nie dotyczy 0,00
4 Koszty - które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy 0,00
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp. Wyszczególnienie Kwota
2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 0,00
2.5. Inne Informacje
Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota
2.5 Inne informacje nie dotyczy 0,00
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Lp. Inne Informacje Opis
3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

13-04-2021 12:42:54

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

14-04-2021 08:29:32