Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2018 r.

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2020-04-20 12:26
przez: Andrzej Giżyński

Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

BILANS

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe 1 188 388,59 1 113 199,77 A. Fundusze 1 134 589,11 1 037 808,44
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I. Fundusz jednostki 2 795 007,68 2 721 362,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 188 388,59 1 113 199,77 II. Wynik finansowy netto (+,-) -1 660 418,57 -1 683 554,42
1. Środki trwałe 1 188 388,59 1 113 199,77 1. Zysk netto (+) 0,00 0,00
1.1. Grunty 40 000,00 40 000,00 2. Strata netto (-) -1 660 418,57 -1 683 554,42
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) 0,00 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 066 711,43 1 030 471,75 IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 11 236,58 9 084,66 B. Fundusze placówek 0,00 0,00
1.4. Środki transportu 64 095,46 29 415,24 C. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00
1.5. Inne środki trwałe 6 345,12 4 228,12 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80 952,77 94 949,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 I. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe 80 952,77 94 949,11
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 43,64 9 146,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec budżetów 0,00 0,00
1. Akcje i udziały 0,00 0,00 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 13 220,87 13 006,44
2. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 67 625,89 68 112,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 5. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 27 153,29 19 557,78 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00
I. Zapasy 3 712,38 13 924,92 8. Fundusze specjalne 62,37 4 683,00
1. Materiały 3 712,38 13 924,92 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62,37 4 683,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 8.2. Inne fundusze 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
II. Należności krótkoterminowe 23 378,54 949,86      
1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00      
2. Należności od budżetów 0,00 0,00      
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00      
4. Pozostałe należności 23 378,54 949,86      
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 0,00 0,00      
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 62,37 4 683,00      
1. Środki pieniężne w kasie 0,00 0,00      
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 62,37 4 683,00      
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 0,00 0,00      
4. Inne środki pieniężne 0,00 0,00      
5. Akcje lub udziały 0,00 0,00      
6. Inne papiery wartościowe 0,00 0,00      
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00      
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00      
Suma aktywów 1 215 541,88 1 132 757,55 Suma pasywów 1 215 541,88 1 132 757,55

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

22-03-2019 14:05:42

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

25-03-2019 13:21:40

Rachunek zysków i strat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

  Stan na początek roku Stan na koniec roku
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 66 099,94 43 330,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej 0,00 0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 66 099,94 43 330,94
B. Koszty działalności operacyjnej 1 725 532,90 1 727 064,50
I. Amortyzacja 82 179,46 72 430,36
II. Zużycie materiałów i energii 135 292,97 126 352,15
III. Usługi obce 165 944,26 173 886,82
IV. Podatki i opłaty 28 900,35 12 855,77
V. Wynagrodzenia 1 059 410,19 1 062 123,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 242 580,27 249 440,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11 225,40 29 976,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 0,00 0,00
X. Pozostałe obciążenia 0,00 0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) -1 659 432,96 -1 683 733,56
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 471,00 326,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Inne przychody operacyjne 2 471,00 326,18
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 442,07 3 513,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 0,00 0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne 4 442,07 3 513,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 661 404,03 -1 686 920,62
G. Przychody finansowe 985,46 3 566,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
II. Odsetki 985,46 3 566,15
III. Inne 0,00 0,00
H. Koszty finansowe 0,00 199,95
I. Odsetki 0,00 199,95
II. Inne 0,00 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -1 660 418,57 -1 683 554,42
J. Podatek dochodowy 0,00 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -1 660 418,57 -1 683 554,42

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

22-03-2019 14:14:03

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

25-03-2019 13:25:47

Zestawienie zmian w funduszu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

jednostki budżetowej

sporządzony na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

  Stan na początek roku Stan na koniec roku
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 2 916 212,65 2 795 007,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 1 657 689,12 1 655 543,51
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły 0,00 0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 1 657 689,12 1 655 543,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 0,00 0,00
1.4. Środki na inwestycje 0,00 0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00
1.10. Inne zwiększenia 0,00 0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 1 778 894,09 1 729 188,33
2.1. Strata za rok ubiegły 1 732 322,02 1 660 418,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 46 572,07 68 769,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje 0,00 0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych 0,00 0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00
2.9. Inne zmniejszenia 0,00 0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 2 795 007,68 2 721 362,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) -1 660 418,57 -1 683 554,42
1. zysk netto (+) 0,00 0,00
2. strata netto (-) -1 660 418,57 -1 683 554,42
3. nadwyżka środków obrotowych 0,00 0,00
IV. Fundusz (II+,-III) 1 134 589,11 1 037 808,44

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

22-03-2019 14:18:55

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

25-03-2019 13:27:04

Informacja dodatkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Szarych Szeregów 7
10-079 Olsztyn

Numer identyfikacyjny REGON:

000053953

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31/12/2018 r.

Adresat:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Lp. Etykieta Wartość
1    
1.1 Nazwa jednostki Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
1.2 Siedziba jednostki Olsztyn
1.3 Adres jednostki Szarych Szeregów 7 10-079 Olsztyn
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych
2 Okres sprawozdawczy Roczny-2018
3 Agregat? (Tak / Nie) Nie
4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek okreslonych w przepisach o podaku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo na koniec roku, za okres całego roku. Należności aktualizuje się ze względu na okres zalegania ze spłatą na dzień 31 grudnia: do miesiąca - bez odpisu aktualizującego, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis w wysokości 30% należności, powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - odpis akyualizacyjny w wysokości 50% należności, powyzej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizacyjny w wysokości 75%, powyżej roku - odpis aktualizacyjny w wysokości 100%
4.1 Metoda amortyzacji
Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis
4 środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty -
2 metoda liniowa według stawek okreslonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów
Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis
1 wyceniane wg cen nabycia -
5. Inne informacje
Kod Informacja Dodatkowy opis
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)
Rodzaj Zwiększenia
Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Nabycia Przemieszczenia wewnętrzne Inne Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
    (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Wartości niematerialne i prawne 12 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Środki trwałe 2 240 001,10 0,00 14 190,51 0,00 0,00 14 190,51
1.1 Grunty 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 449 585,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 126 823,60 0,00 8 994,50 0,00 0,00 8 994,50
1.4 Środki transportu 348 339,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Inne środki trwałe 275 252,56 0,00 5 196,01 0,00 0,00 5 196,01
2 Środki trwałe placówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)
Rodzaj Zmniejszenia Ogółem
Lp. Wyszczególnienie Aktualizacja Rozchód (np. likwidacja,sprzedaż) Przemieszczenia wewnętrzne Inne Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
    (8) (9) (10) (11) (12) (13)
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 897,00
1 Środki trwałe 0,00 2 744,97 0,00 0,00 2 744,97 2 251 446,64
1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 449 585,43
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 818,10
1.4 Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 339,51
1.5 Inne środki trwałe 0,00 2 744,97 0,00 0,00 2 744,97 277 703,60
2 Środki trwałe placówek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)
Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto
Lp.

Wyszczegól nienie

Stan umorzenia na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Inne zmniejszenia Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16 +17-18) Stan na początek roku obrotowego (2-14) Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
    (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
I Wartości niematerialne i prawne 12 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 897,00 0,00 0,00
1 Środki trwałe 1 051 612,51 0,00 89 379,33 0,00 2 744,97 1 138 246,87 1 188 388,59 1 113 199,77
1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 382 874,00 0,00 36 239,68 0,00 0,00 419 113,68 1 066 711,43 1 030 471,75
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 115 587,02 0,00 11 146,42 0,00 0,00 126 733,44 11 236,58 9 084,66
1.4 Środki transportu 284 244,05 0,00 34 680,22 0,00 0,00 318 924,27 64 095,46 29 415,24
1.5 Inne środki trwałe 268 907,44 0,00 7 313,01 0,00 2 744,97 273 475,48 6 345,12 4 228,12
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:
Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) Wartość rynkowa Dodatkowe informacje
1.1 Grunty 40 000,00 0,00  
1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 030 471,75 0,00  
1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 9 084,66 0,00  
1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  
1.4 Środki transportu 29 415,24 0,00  
1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  
1.5 Inne środki trwałe 4 228,12 0,00  
1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00  
1.3. Długoterminowe aktywa
Lp. Długoterminowe aktywa Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych Dodatkowe informacje
1 niefinansowe 0,00  
2 finansowe 0,00  
1.4. Grunty użytkowane wieczyście
Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
1 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0,00  
1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
Lp. Wyszczególnienie Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Dodatkowe informacje
1 Grunty 0,00  
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00  
3 Urządzenia techniczne i maszyny 0,00  
4 Środki transportu 0,00  
5 Inne środki trwałe 0,00  
1.6. Papiery wartościowe
Lp. Papiery wartościowe Liczba posiadanych papierów wartościowych Wartość posiadanych papierów wartościowych Dodatkowe informacje
1 Akcje i udziały 0,00 0,00  
2 Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00  
3 Inne 0,00 0,00  
1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
Lp. Należności Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku obrotowego
1 Należności krótkoterminowe 17 828,10 555,90 0,00 9 495,40 8 888,60
2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Łączna kwota: 17 828,10 555,90 0,00 9 495,40 8 888,60
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Lp. Rezerwy według celu utworzenia Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku obrotowego Dodatkowe informacje
1 Rezerwy na postępowania sądowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Łączna kwota: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacje
a powyżej 1 roku do 3 lat 0,00  
b powyżej 3 do 5 lat 0,00  
c powyżej 5 lat 0,00  
  Łączna kwota: 0,00  
1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny
Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje
1 z tytułu leasingu finansowego 0,00  
2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00  
1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)
Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje
Lp. Forma zabezpieczenia zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje
1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00  
2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00  
5 Przewłaszczenie na zabezpieczenia 0,00 0,00 0,00 0,00  
6 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00  
8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00  
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Lp. Rodzaj zobowiązania warunkowego Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki Kwota
1 Nieuznane roszczenia wierzycieli   0,00
2 Udzielone gwarancje i poręczenia   0,00
3 Inne   0,00
4 Łączna kwota   0,00
1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Kod Czynne RMK Kwota
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe
Lp. Rozliczenia międzyokresowe Informacje dodatkowe Kwota
13.2 Czynne RMK - Inne   0,00
13.3 Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)   0,00
13.4 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   0,00
13.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych   0,00
13.6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne   0,00
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje
1 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 0,00  
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Lp. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje
1 Odprawy emerytalne i rentowe 0,00  
2 Nagrody jubileuszowe 11 945,74  
3 Inne 54 963,42 ekwiwalent za urlop, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia członków korpusu słuzby cywilnej, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywillnej, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych
4 Kwota razem 66 909,16  
1.16. Inne informacje
Lp. Opis Dodatkowe informacje
1.16 Inne informacje -
2
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Lp. Wyszczególnienie Kwota
1 Materiały 0,00
2 Półprodukty i produkty w toku 0,00
3 Produkty gotowe 0,00
4 Towary 0,00
5 Kwota razem 0,00
2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Lp. Wyszczególnienie Kwota
1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 0,00
2 W tym - odsetki 0,00
3 W tym - różnice kursowe 0,00
2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota
1 Przychody - o nadzwyczajnej wartości   0,00
2 Przychody - które wystąpiły incydentalnie   0,00
3 Koszty - o nadzwyczajnej wartości   0,00
4 Koszty - które wystąpiły incydentalnie   0,00
2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
Lp. Wyszczególnienie Kwota
2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 0,00
2.5. Inne Informacje
Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota
2.5 Inne informacje - 0,00
3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Lp. Inne Informacje Opis
3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  

Główny Księgowy

Elżbieta Radziwoniuk

04-04-2019 13:25:55

 

Kierownik Jednostki

Ryszard Piórkowski

05-04-2019 09:53:29