Specjalista - w Wydziale Kontroli - Oddział Ełk (nr 76184)

opublikowano dn. 2021-04-06 09:11
zaktualizowano dn. 2021-06-01 11:08
przez: Andrzej Giżyński

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA OGŁOSZENIE NR 76184

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE,
ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 OLSZTYN
(nazwa i adres urzędu)

Specjalista w Wydziale Kontroli Oddział w Ełku
Liczba stanowisk pracy: 1
(określenie stanowiska pracy)

Nabór zakończony – zatrudnienie kandydata
Joanna Kukuć - Dąbrowa Białostocka

(imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania)

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2021 r.


 

Nr ogłoszenia: 76184

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty
w Wydziale Kontroli – Oddział Ełk

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10 – 079 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:
Ełk i teren woj. warmińsko-mazurskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola artykułów rolno - spożywczych i środków produkcji pochodzenia krajowego w zakresie: jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych w produkcji i obrocie oraz warunków składowania i transportu,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy,
 • ocena jakość handlową artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy oraz wydanie Świadectwo Jakości Handlowej w celu potwierdzenia deklarowanej jakości artykułu oraz ocena potwierdzająca pochodzenie mięsa wołowego od dorosłych osobników płci męskich na wniosek przedsiębiorcy,
 • kontrole określone w przepisach: o rolnictwie ekologicznym, o organizacji rynków rolnych, o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolno – spożywczych, wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych, o produktach tradycyjnych, o paszach w zakresie nadzoru nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt,
 • przygotowywanie projektów dokumentów w celu prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzkiego Inspektora. Prowadzenie analizy wyników kontroli oraz sporządzanie projektów informacji pokontrolnych wynikających z ustaleń kontroli,
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • prowadzenie szkoleń i doradzanie inspektorom w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych oraz postępowania administracyjnego,
 • kontrola wyrobów winiarskich w tym z winogron pochodzących z upraw własnych, przywożonych z krajów trzecich oraz prowadzenie działań kontrolnych niezbędnych do wydania opinii o stanie techniczno - technologicznym linii technologicznych i pomieszczeń magazynowo -produkcyjnych oraz organizacyjnym podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie:
  - produkcji wyrobów winiarskich

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca biurowa oraz praca w terenie w środowisku zakładów przemysłowych przetwórstwa artykułów rolno - spożywczych, w tym praca na wysokości,
 • praca wymagająca gotowości i dyspozycyjności z możliwością wystąpienia konieczności pracy w godzinach nadliczbowych, w tym w porze nocnej, w związku z charakterem czasookresu pracy zakładów przetwórczych,
 • narażenie na oddziaływanie czynników alergennych,
 • stres związany z przeprowadzaniem kontroli,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • kierowanie pojazdami służbowymi, w tym w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak odpowiednio dostosowanej toalety),
 • realizowanie zadań wymaga konieczności prowadzenia pojazdów służbowych,
 • narzędziami pracy są komputer, urządzenia biurowe, urządzenia kontrolno - pomiarowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 2 lat w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego na stanowiskach bezpośrednio związanych z produkcją, nadzorem lub kontrolą jakości artykułów rolno – spożywczych bądź w instytucjach kontrolnych związanych z kontrolą artykułów rolno – spożywczych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów i zagadnień związanych z jakością handlową artykułów rolno- spożywczych,
 • znajomość przepisów KPA,
 • umiejętność interpretacji i posługiwania się przepisami prawa,

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe profilowane: technologia żywności, technologia (mleczarska, mięsna, roślinna), żywienie człowieka, towaroznawstwo w zakresie żywności, inżynieria chemiczna i procesowa, weterynaria, rolnictwo,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • wiedza specjalistyczna nabyta w ramach szkoleń i kursów z zakresu dotyczącego jakości artykułów rolno - spożywczych i zarządzania jakością,
 • ukończona służba przygotowawcza w służbie cywilnej,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, zdolność i sposób argumentacji,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole,
 • otwartość i komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie (np. świadectwa pracy),
 • kopia prawa jazdy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów oraz szkoleń w wymaganym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2021 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn (SEKRETARIAT, pok. 202)
z dopiskiem: „ogłoszenie Nr (właściwy dla danego ogłoszenia)” na liście motywacyjnym

Inne informacje:

 • podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane;
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 • oferty, które nie zawierają numeru ogłoszenia oraz własnoręcznie podpisanych dokumentów i oświadczeń, opatrzonych datą zostaną odrzucone;
 • oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), zostaną odrzucone;
 • niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 • dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem o kolejnych etapach naboru;
 • w przypadku dużej liczby ofert osób spełniających wymagania formalne oraz informacja o etapach naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP WIJHAR-S w Olsztynie pod adresem: http://www.wijhars.olsztyn.pl/bip/ w zakładce „Praca w WIJHARS” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń jednostki;
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku – 3 300,-
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (89) 522 89 20.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego:
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, ul. Szarych Szeregów 7, 10 - 079 Olsztyn

Kontakt do inspektora ochrony danych:
iodo@wijhars.olsztyn.pl

Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

Informacje o odbiorcach danych:
W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej WIJHARS w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej WIJAHRS, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.