RODO

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-03-18 14:46
przez: Andrzej Giżyński

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn, Inspektorem ochrony danych w WIJHARS jest Małgorzata Antczak dostępna pod adresem mail: iodo@wijhars.olsztyn.pl do której można kierować pytania, wnioski i żądania w sprawach ochrony danych osobowych w WIJHARS.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań inspekcji wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy stosownych przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być uprawnione z mocy prawa instytucje i jednostki administracji publicznej.

Pani/Pana dane będą przechowywane prze okres wynikający z odpowiednich przepisów prawnych w celu zapewnienia realizacji postępowań kontrolnych, administracyjnych i sądowych.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679).

 

Ponadto informuję, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w przypadku organów publicznych, przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. w przypadkach, gdy:

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Olsztynie (10-079) przy ul. Szarych Szeregów 7;
  • Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres mailowy iodo@wijhars.olsztyn.pl lub podany wyżej adres pocztowy Inspektoratu;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Pana wystąpienia, pisma, wniosku lub zgłoszenia na podstawie art. 6 ust.1 pkt a – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
  • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celach innych niż realizacja zadań statutowych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • Podane dane będą przechowywane w WIJHARS przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana wystąpienia, pisma, wniosku lub zgłoszenia a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Pani/Pana wystąpienia, pisma, wniosku lub zgłoszenia;
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.