Produkty głęboko mrożone

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
przez: Andrzej Giżyński

Producenci produktów głęboko mrożonych
woj. warmińsko-mazurskiego

INFORMACJA

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie na podstawie art. 17 ust 1 pkt 6 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 669), w ramach działań informacyjnych z zakresu przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej, przekazuje informację dotyczącą sposobu znakowania produktów głęboko mrożonych.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie stosowania § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 774), Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie przekazuje do wykorzystania stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie.

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie znakowania środków spożywczych wdrożyło w § 26, postanowienia Dyrektywy Rady 89/108/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE. L 1989 Nr 40, str. 34).

Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informacje:

  • „produkt głęboko mrożony”,
  • określające okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania,
  • „nie zamrażać powtórnie” albo podobne określenie (…).

Wyrażenie „dodatkowo” oznacza, że powyższe informacje powinny być przedstawione w oznakowaniu głęboko mrożonych środków spożywczych jako uzupełnienie informacji wymaganych dla wszystkich opakowanych środków spożywczych, określonych w § 2 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w tym m.in. daty minimalnej trwałości (albo terminu przydatności do spożycia) i warunków przechowywania, w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków jego przechowywania.

Art. 8 wspomnianej Dyrektywy 89/108/EWG precyzuje to w następujący sposób: „dodatkowo do daty minimalnej trwałości musi być dodany czas, w jakim głęboko mrożone środki spożywcze mogą być przechowywane przez nabywcę oraz musi być wyszczególniona temperatura przechowywania lub rodzaj urządzeń przechowujących”.

 

Wymienione przepisy wskazują na konieczność doprecyzowania przez producenta wyrobu głęboko mrożonego informacji dla konsumenta odnośnie prawidłowego sposobu przechowywania (temperatura przechowywania lub wymagany rodzaj wyposażenia do przechowywania) i okresie przechowywania tego produktu niezależnie od podanej daty minimalnej trwałości i warunków przechowywania.

Wskazując datę minimalnej trwałości i warunki przechowywania zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych producent jedynie deklaruje, że produkt zachowa w pełni swoje cechy jakościowe i zdrowotne do konkretnej daty przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania.

W przypadku wrażliwego na podwyższenie temperatury (mającej wpływ na zmiany mikrobiologiczne) środka spożywczego głęboko mrożonego szczególne znaczenie ma zapewnienie konsumentowi informacji jak postępować z produktem po jego zakupie.

W domowych urządzeniach chłodniczych, w których temperatura w komorze zamrażania zazwyczaj waha się zależnie od typu lodówki od -6ºC do -18ºC, wskazanie konkretnej temperatury wraz z czasem przechowywania pozwoli konsumentowi na przechowywanie produktu w ściśle określonych warunkach lub też będzie wskazówką do natychmiastowego po zakupie spożycia tego produktu w przypadku braku możliwości zapewnienia takich warunków.

W przypadku, gdy producent wykaże, że produkt może być przechowywany wyłącznie w temperaturze -18ºC, gdyż ze względu na swoje specyficzne właściwości nie nadaje się do przechowywania w innych temperaturach, zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w oznakowaniu obok daty minimalnej trwałości powinna być podana wyraźna informacja dla konsumenta, że produkt należy spożyć natychmiast po zakupie albo przechowywać wyłącznie w temperaturze -18ºC do daty podanej na opakowaniu”.

 

Reasumując wprowadzane do obrotu produkty głęboko mrożone muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 669) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 774) z uwzględnieniem ww. interpretacji wynikającej z postanowienia Dyrektywy Rady 89/108/EWG określonej w art. 8.

Jednocześnie informujemy, że powyższa interpretacja będzie uwzględniana w toku przyszłych kontroli prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

 

Podpisał:
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

/Ryszard Piórkowski/