Plan działalności na rok 2021

opublikowano dn. 2020-12-02 07:43
przez: Andrzej Giżyński

Plan działalności

Wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie1)

na rok 2021

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2021

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Najważniejsze zadania służące realizacji celu4) Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym5)
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5 6
1 Zapewnienie, aby wprowadzane do obrotu artykuły rolno – spożywcze na rynku wewnętrznym oraz w obrocie z krajami trzecimi spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej, określone w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dodatkowe wymagania, jeśli zostały zadeklarowane przez producenta Odsetek liczby uchylonych i umorzonych decyzji przez Głównego Inspektora ( z wyłączeniem decyzji uchylonych na podstawie art.40a ust. 5c ustawy o jhars) w stosunku do liczby wydanych decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora na dzień 31 grudnia nie więcej niż 5% Kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji  
Odsetek liczby zaleceń pokontrolnych wykonanych w całości w terminie w odniesieniu do liczby wszystkich zaleceń pokontrolnych, które powinny być zrealizowane w danym roku kontrolnym co najmniej 100%
(42/42)
Odsetek liczby skontrolowanych podmiotów (z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw) w stosunku do liczby podmiotów ujętych w Programach kontroli 100%
Odsetek liczby pobranych (z uwzględnieniem odstępstw) w stosunku do liczby próbek ujętych w Programach kontroli 100%
2

Terminowe i rzetelne rozpatrywanie wniosków o odstępstwa składane przez producentów w rolnictwie ekologicznym oraz odwołań od wydanych decyzji

Liczba terminowo rozpatrzonych wniosków o wydanie zgody na odstępstwo od zasad rolnictwa ekologicznego / ogólna liczba złożonych wniosków 100%

Rozpatrywanie wniosków
o odstępstwa
w rolnictwie ekologicznym

 
Liczba decyzji uchylonych przez Głównego Inspektora / ogólna liczba złożonych odwołań od decyzji wydanych przez wojewódzkiego inspektora 0%
3 Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi poprzez nabór odpowiednich kandydatów, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu pracowników, którzy zapewniają pełną realizacje zadań  Inspekcji Średnia z oceny skuteczności przeprowadzonych szkoleń co najmniej 70% pozytywna lub wysoka Zarządzanie zasobami ludzkimi  
Liczba szkoleń zrealizowanych / liczba szkoleń zaplanowanych co najmniej 80%
Liczba pracowników objętych szkoleniem / średnioroczna liczba pracowników co najmniej 80%
Poziom fluktuacji kadr –liczba osób, które odeszły z pracy z wyłączeniem przejścia na emeryturę  w stosunku do średniorocznej liczby zatrudnienia co najwyżej 15%
Liczba negatywnych ocen członków korpusu służby cywilnej (pierwszych i okresowych)/ liczba wszystkich ocen przeprowadzonych w danym roku 0%
4

Zapewnienie prawidłowego  zaplanowania  dochodów
 i wydatków, oraz  racjonalne  wykorzystanie  zaplanowanych środków  
w Budżecie Inspektoratu

Stosunek wydatków zrealizowanych do zaplanowanych w % Planowana wartość – 100% Opracowanie planu finansowego budżetu i jego realizacja - działania w budżecie zadaniowym 6.05.04.03  
1) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest sporządzany przez kierownika jednostki - nazwę jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.
4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2021

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Podzadania budżetowe służące realizacji celu6)
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
1 Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę  i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji Liczby spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKIK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania, (w %) Nie dotyczy 06.05 - Ochrona konkurencji i konsumentów
Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i poprawę  zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułów rolno-spożywczych Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych (w %) 100%
(42/42)
06.05.04 – Jakość handlowa artykułów rolno spożywczych
Realizacja zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą Procentowy udział ilości kontroli zrealizowanych do ilości kontroli zaplanowanych 100%
(500/500)
06.05.04.03 - Kontrole i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych
6) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku .............

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu3) Najważniejsze zadania służące realizacji celu4)
nazwa planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
         
Olsztyn, 30.11.2020
(data)
  .......................................................
(podpis ministra/kierownika jednostki)

pdf Skan podpisanego Planu działalności.
(format pliku: PDF, rozmiar: 1.54 MB)