Petycje

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-06-08 12:56
przez: Andrzej Giżyński

Warmińsko-Mazurski Inspektor lub osoba wyznaczona
przyjmuje w sprawach petycji, skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30 do 16.30
oraz codziennie w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30

W dniu 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195). Wypełnia ona obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Więcej na temat petycji można znaleźć na stronie petycje.senat.edu.pl


 

Informacja o petycjach w 2020r.

Realizując dyspozycję z art. 14 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje, iż w 2020 r. w Warmińsko-Mazurskim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie nie była rozpatrywana żadna petycja.