Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 11:58
przez: Andrzej Giżyński

Zgodnie z Art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.) przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego podjęcie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno - spożywczymi.

Obowiązek zgłoszenia do WIJHARS prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno – spożywczymi nie dotyczy:

  • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj;
  • producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534);
  • podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności lub w terminie 7 dni od dnia zaprzestania działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 47 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przedsiębiorcy prowadzący działalność w dniu wejścia jej w życie, obowiązani zostali do zgłoszenia prowadzenie tej działalności w terminie do 31 marca 2003 roku.

Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać co najmniej następujące informacje:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
  • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
  • wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno – spożywczych,
  • do zgłoszenia należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz numery NIP i REGON.

Druk karty zgłoszenia działalności gospodarczej można pobrać tutaj.

Dodatkowo należy podać dane dotyczące kontaktu z przedsiębiorstwem (nr telefonu, fax, e-mail, stronę www) oraz datę podjęcia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie należy kierować do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn.

Nie wywiązanie się z ustawowego obowiązku zgłoszenia prowadzenia działalności lub poinformowania o zaprzestaniu prowadzenia działalności naraża przedsiębiorcę na sankcje karne w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 40 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).