Obowiązek przekazywania danych przez podmioty prowadzące obrót owocami i warzywami

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 12:15
przez: Andrzej Giżyński

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 935 z późn. zm.), handlowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi warzywami i owocami zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych następujące informacje:

  • nazwa i adres handlowca,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności,
  • wyrażona w kg ilość owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym w rozbiciu na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce i warzywa w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są wypełnić opracowaną ankietę i przesłać ją na adres Wojewódzkiego Inspektoratu lub faxem na numer (0-89) 521-33-25 lub pocztą elektroniczną na adres wijhars@wijhars.olsztyn.pl lub wi_olsztyn@ijhars.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat prosi o przekazywanie danych na formularzu "Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw w roku...". Ww. formularz znajduje się we "Wzorach dokumentów" w wersji elektronicznej.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna: art. 40, ust. 4b, pkt. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach, z obowiązku przekazywania informacji zwolnieni są handlowcy, którzy:

  1. zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych lub
  2. prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
  3. w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.