Kontrole zewnętrzne

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2020-07-22 15:17
przez: Andrzej Giżyński

WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

PRZEPROWADZONYCH W WIJHARS W OLSZTYNIE

w LATACH 2012 – 2020

Termin przeprowadzenia kontroli Nazwa jednostki kontrolującej Temat / zakres kontroli Uwagi
Rok 2020
20-31.07.2020 Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie W zakresie wybranych zagadnień związanych z realizacją zadań ustawowych IJHARS przez pracowników wojewódzkich inspektorów JHARS.  
Rok 2019
28.03.2019 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Ewidencja, sporządzanie, przechowywanie i kompletowanie dokumentów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
31.01.2019 - 11.04.2019 NIK – Delegatura w Olsztynie Bezpieczeństwo żywności Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
15.01.2019 Krajowa Administracja Skarbowa - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Nadzór w zakresie prowadzonej i wykonywanej kontroli transakcji przez IHARS  
Rok 2018
23.07.2018 ZUS w Olsztynie Kontrola okresowa za lata 2014-2016 Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
25.06.2018 - 29.06.2018 Główny Inspektor JHARS Realizacja zadań ustawowych IJHARS przez pracowników WIJHARS w Olsztynie Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
03.2019 - 05.2019 NIK – Delegatura w Olsztynie Nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
Rok 2017
30.06.2017 Wojewoda Warmińsko-Mazurski Kontrola sprawdzająca w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
Rok 2016
12.12.2016 Archiwum Państwowe w Olsztynie Kontrola archiwum zakładowego Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
28.10.2016 Wojewoda Warmińsko-Mazurski Sprawdzenie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w latach 2014-2015 Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
26.09.2016 - 30.09.2016 Główny Inspektorat JHARS Kontrola planowa w zakresie realizacji zadań ustawowych IJHARS w ramach sprawowanej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
04.04.2016 - 29.04.2016 Wojewoda Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Kontroli w Olsztynie Kompleksowa kontrola finansowa za 2015 rok Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
Rok 2015
15.10.2015 - 11.2015 NIK – Delegatura w Olsztynie Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
21.09.2015 - 25.09.2015 Główny Inspektorat JHARS w Warszawie Kontrola planowa zgodnie z programem GI-BKW-0922-1/2015 w zakresie nadzoru, koordynacji działań kontrolnych WIJHARS oraz ich wpływu na prawidłowość realizacji zadań ustawowych Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210
30.04.2015 - 14.05.2015 Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie Prawna ochrona pracy Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji – pokój nr 210
14 i 17.04.2015 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Kontrola problemowa dot. nadzoru nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210
Rok 2014
26 – 29.08.2014 Główny Inspektorat JHARS w Warszawie Kontrola planowa wewnętrzna w zakresie prawidłowego postępowania kontrolnego i administracyjnego przez WIJHARS z uwzględnieniem funkcjonowania instytucji samokontroli oraz trybu postępowania przy wydawaniu decyzji na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o JHARS Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
01 – 02.07.2014 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Kontrola problemowa - w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
Rok 2013
15.11.2013 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Kontrola problemowa - w zakresie dokumentów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
16.08.2013 Archiwum Państwowe w Olsztynie Kontrola Archiwum Zakładowego Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
28.01.2013, 01.02.2013,
04 – 05.02.2013
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie, Wydział Kontroli Płatników Składek Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
Rok 2012
19 – 20.11.2012 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Kontrola problemowa - w zakresie przestrzegania terminowości wydawania decyzji na podstawie art. 29. Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
02 – 03.08.2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski Kontrola doraźna – zbadanie zasadności zarzutów podniesionych w skardze Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji pokój nr 210
21.03.2012 - 20.04.2012 Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie budżetu państwa Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Wydziale Administracji – pokój nr 210