Komórki organizacyjne

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-04-27 12:09
przez: Andrzej Giżyński

I. Wydział Kontroli

Kierownik: Katarzyna Iwaniszczuk

tel. 89 522 89 42

Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:

 1. opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 2. prowadzenie kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno spożywczych w produkcji i obrocie, w tym w zakresie usług gastronomicznych, na rynku krajowym;
 3. prowadzenie kontroli w zakresie jakości handlowej artykułów rolno spożywczych w obrocie z zagranicą tj. produktów wywożonych i przywożonych z zagranicy;
 4. ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 5. wykonywanie czynności kontrolnych związanych z realizacją zadań delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 6. prowadzenie kontroli artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne, gwarantowane tradycyjne specjalności lub nazwy specjalnego charakteru;
 7. prowadzenie kontroli napojów spirytusowych oznakowanych chronionymi oznaczeniami geograficznymi, lub nazwami odwołującymi się do zarejestrowanych chronionych oznaczeń geograficznych;
 8. prowadzenie kontroli jakości handlowej paszy przeznaczonej dla zwierząt domowych z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt;
 9. prowadzenie kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 10. weryfikacja zakładów ubojowych pod kątem obowiązku klasyfikowania tusz wołowych, wieprzowych;
 11. prowadzenie kontroli klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych wg systemu EUROP;
 12. nadzór nad mięsem wołowym objętym specjalnymi refundacjami wywozowymi;
 13. prowadzenie kontroli artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem jakościowym stosowanym fakultatywnie "produkt górski";
 14. prowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkowanych i wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 15. kontrola jakości handlowej żywności genetycznie zmodyfikowanej tj. żywności składającej się, zawierającej lub wyprodukowanej z GMO;
 16. prowadzenie kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 17. prowadzenie kontroli prawidłowości transakcji dokonanych przez przedsiębiorców i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, z wyłączeniem refundacji eksportowych i działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym sporządzanie listy kontrolnej, wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli krzyżowych w tym zakresie, sporządzanie raportu bieżącego w przypadkach wykrycia nieprawidłowości;
 18. realizacja zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w:
  1. ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku win,
  2. ustawie o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno,
  3. ustawie o rolnictwie ekologicznym,
  4. ustawie o towarach paczkowanych,
  5. ustawie o rejestracji i ochronie nazw produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
 19. opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu pracy wydziału;
 20. prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 21. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zakresu działania zespołu;
 22. prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 23. prowadzenie rejestrów rzeczoznawców, zgłoszeń kandydatów na rzeczoznawcę;
 24. realizacja Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF);
 25. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

II. Oddział w Ełku

p.o. Kierownika: Monika Wardyn

tel. 89 522 89 40

Do zakresu działania Oddziału w Ełku należy ogół spraw związanych z działalnością kontrolno-nadzorczą Inspekcji w szczególności określone dla Wydziału Kontroli z wyłączeniem zadań zawartych w podpunkcie 1, 17, 22, 23.

 

 

III. Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik: Elżbieta Radziwoniuk

tel. 89 522 89 24

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:

 1. realizowanie zadań z zakresu obsługi administracyjno-organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz oddziału w Ełku;
 2. prowadzenie książki obiektu budowlanego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. prowadzenie dokumentacji oraz spraw związanych z kontrolą stanu technicznego budynku Wojewódzkiego Inspektoratu;
 4. prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 5. prowadzenie spraw kadrowych i płacowych;
 6. rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
 7. prowadzenie spraw związanych z transportem;
 8. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym;
 9. organizowanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych, remontów i modernizacji nieruchomości oraz bieżących robót konserwacyjnych związanych z utrzymaniem obiektu;
 10. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i służby przygotowawczej w służbie cywilnej;
 11. przygotowywanie techniczne narad i szkoleń;
 12. prowadzenie spraw socjalno-bytowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 13. prowadzenie sekretariatu;
 14. realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 15. przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawodawczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych dokumentów opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 16. prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektora;
 17. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
 18. nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu badań lekarskich wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy;
 19. przyjmowanie skarg, wniosków i petycji kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora, prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji, sporządzanie, zestawień i analiz w tym zakresie, kierowanie skarg, wniosków i petycji do rozpatrzenia, opracowywanie projektów odpowiedzi;
 20. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej;
 21. wykonywanie zadań archiwum zakładowego;
 22. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora.