Informacje ogólne

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 11:38
przez: Andrzej Giżyński

Pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mogą pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców.

Oprócz pracowników Inspekcji określone czynności mogą być wykonywane również przez inne osoby posiadające wiedze i odpowiednie kwalifikacje, wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej „rzeczoznawcami”, tj.:

  • próbki artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju mogą pobierać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych tego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
  • klasy jakości tusz zwierząt rzeźnych mogą ustalać również osoby posiadające wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora,
  • klasy jakości świeżych owoców i warzyw mogą ustalać również osoby, które odbyły szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw:
    • przeprowadzone przez wojewódzkiego inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora lub
    • o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011) w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzone przez właściwy organ innego państwa,
  • pobierać próbki lub ustalać klasy jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych mogą również osoby, wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna

(art. 35 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.).

Rejestr rzeczoznawców prowadzi, według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy albo - w przypadku osób niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.

Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje Wojewódzki Inspektor prowadzący rejestr rzeczoznawców.

Rzeczoznawcy posiadający uprawnienia z zakresu ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych zobowiązani są, co 3 lata, do potwierdzania posiadanej wiedzy praktycznej i teoretycznej, poprzez zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.

Udział w egzaminach w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych podlega opłacie, która wynosi 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 t.j.), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu.

Udział w szkoleniu w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw podlega opłacie, która wynosi 1% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia szkolenia - za godzinę szkolenia (art. 35a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. 2019, poz.2178 z późn. zm.).

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych zgłoszeń do wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Od 2006 roku obowiązują nowe specjalności rzeczoznawców zgodnie z Instrukcją Głównego Inspektora JHARS-S, które należy uwzględniać w nadsyłanych zgłoszeniach.