Informacja o opłacie skarbowej

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
przez: Andrzej Giżyński

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. nowej ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282) ulegają zmianie zasady pobierania opłaty skarbowej.
Zapłaty należnej opłaty skarbowej nie będzie można dokonać przy użyciu znaczków skarbowych lecz:

 1. gotówkowo, w kasach Urzędu Miasta w Olsztynie:
  • Ratusz, plac Jana Pawła II 1 – kasa nr 1,2,3;
   poniedziałek 8.00 – 17.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.30
  • ul. Knosały 3/5 ( kasy w Wydziale Komunikacji );
   poniedziałek 8.00 – 15.30, wtorek – piątek 7.30 – 15.00
 2. bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn:
  Nr 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227

 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej

Przepis ustawy o opłacie skarbowej Stawka opłaty skarbowej Dokument Podstawa prawna wydania dokumentu
Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a
10 zł

część I pkt 53 załącznika ustawy
Decyzja w sprawie zwolnienia ze znakowania jaj, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzenie (WE) nr 589/2008
Decyzja w sprawie wydania upoważnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Decyzja w sprawie zatwierdzenia ośrodków certyfikujących w rozumieniu art. 2 lit. l rozporządzenia nr 1850/2006 art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Decyzja w sprawie pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
Decyzja w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b
17 zł

(część II pkt 21 załącznika ustawy)
Opinia o warunkach techniczno-technologicznych w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Certyfikat na:
- chmiel
- produkty chmielowe
- chmiel nieprzygotowany
art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
5 zł

(część II pkt 4 załącznika ustawy)
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Złożenie dokumentu 17 zł

(część IV załącznika ustawy)
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Szczegółowy wykaz zwolnień od opłaty skarbowej zawiera kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej