Dostęp do informacji publicznych

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-04-30 13:26
przez: Andrzej Giżyński

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej. Wniosek należy przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Szarych Szeregów 7, 10 -079 Olsztyn

lub faksem pod numer (89) 521 - 33 - 25

pdf Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
(format pliku: PDF, rozmiar: 1.14 MB)

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, osoba składająca wniosek zostanie powiadomiona o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.